Gorrie Lambregts’ 628 grote winnaar op Fondvlucht Lorris Jan Hoogland winnaar Duiven Jonge-Duiven (2024)

Voor de op zaterdag 17 juli vastgestelde laatste Fondvlucht van 2021 vanuit Vierzon (Frankrijk) in Bouger mocht niet meer gelost worden. Hiervoor werden op donderdag 47 duiven ingekorfd maar zij moesten wachten met de lossing tot zondag. Voor de tweede Jonge-Duivenvlucht vanuit Duiven werden op vrijdag 221 stuks ingekorfd. Deze konden op zaterdag wel worden gelost, om 8.30 uur met een noordwestenwind. De Fondduiven in Vierzon werden teruggebracht naar Lorris en konden zondag om 7.30 uur alsnog gelost worden.

Het was op het hok van Jan Hoogland in Midlum waar de 588, een Jonge-Duif, zich als eerste terug meldde om 10.30 uur met een snelheid van 1157 meter per minuut en een eervolle eerste plaats in het ACG samenspel A1 van 1278 duiven en vijfde in de Kuststrook van 2423 duiven. De tweede prijsduif werd op het hok van Lykle Bokma geklokt en werd ook tweede in het ACG en negentiende in de Kuststrook. Sjoerd en Rutger Zwart klokten de derde prijsduif met een vierde in het ACG en 21e in de Kuststrook, dus drie superduiven.

De luxe prijs was voor Age Zijlstra en de vleesprijzen werden gewonnen door Lykle Bokma, Age Zijlstra, Jan Hoogland en Erik Alkema.

Uitslag:

Jan Hoogland (44) 1. 4. 5. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 20. 21. 22. 23. 24. 30. 34. 40. 42. 57. 61. 62. 63. 69. 70. 72. 73. 74. 78. 79. 89. 91. 99.

Lykle Bokma (39) 2. 6. 7. 18. 19. 32. 33. 48. 49. 50. 56. 58. 67. 75. 82. 84. 96. 103. 104. 108. 110.

Sjoerd & Rutger Zwart (35) 3. 8. 9. 27. 28. 38. 59. 66. 68. 71. 105. 106.

Age Zijlstra (13) 10. 29. 35. 36. 37. 46. 88. 107.

Erik Alkema (18) 25. 26. 31. 39. 43. 47. 60. 80. 94.

Bjorn v. d. Meer (8) 41. 45. 76. 100. 102. 111.

Gerrit de Koe (16) 44. 52. 53. 55. 64. 65. 83. 86. 92.

Gorrie Lambregts (Terschelling) (20) 51. 77. 85. 87. 93. 95. 97. 98. 101.

Fred Fiege (Terschelling) (12) 54. 81. 90. 109.

Brasserie De Jasmijn op de Grote Bredeplaats nieuwe leider

Ook voor de Jonge – Duiven Sponsor Tour was dit de tweede vlucht, met een nieuwe leider Brasserie De Jasmijn op de Grote Bredeplaats ook de tweede en derde plaats nu in genomen door Hotel Zeezicht Vlieland en De Smulpot het lekkerste winkeltje van Harlingen. De stand: 1 Brasserie De Jasmijn op de Grote Bredeplaats; 2 Hotel Zeezicht Vlieland; 3 De Smulpot het lekkerste winkeltje van Harlingen; 4 Slagerij Remco Wouda op de Spekmarkt; 5 Café Tuinzicht in de Nieuwstraat; 6 Visser Afvalinzameling, Transport en Recycling; 7 Grafisch Centrum Harlingen; 8 Harlinger Timmerbedrijf 06-57427688; 9 Harlingen Boeit. nl; 10 Copini brillen en Contactlenzen; 11 Harlinger Courant/Flevodruk; 12 Roxa Duurzaam Advies; 13 Nauta’s Schildersbedrijf; 14 Smit Beheer en Verhuur Vlieland; 15 Bierma voor al uw bestrating; 16 Bouwbedrijf Bruinsma BV

De Fondduiven

De Fondduiven voor hun laatste vlucht seizoen 2021 werden om 7.30 uur in Lorris gelost. Het was niet een al te snelle en beste vlucht met een aan wakkerende noorderwind dus moesten de melkers wat langer wachten voordat hun duiven thuis waren. Zelfs maandagmorgen moest er doorgeklokt worden voor de prijsduiven. Maar de duiven van Terschelling maakten in deze zware vlucht de dienst uit. Bij de eerste zes werden vijf prijsduiven op het eiland geklokt waaronder de eerste prijswinnaar, de doffer 628 van Gorrie Lambregts. Deze duif vloog met een snelheid van 969 meter per minuut met een negende plaats in het ACG Samenspel A1van 389 duiven en zevende in de Kuststrook van 323 duiven. Tweede was de 327 van Sjoerd en Rutger Zwart met een snelheid van 942 meter per minuut, 22 in het ACG en zestiende in de kuststrook. Derde was de 920 van Fred Fiege en die viel wederom op Terschelling met 928 meter per minuut, dertigste in het ACG en 22 in de Kuststrook. De luxe prijs was voor Fred Fiege op Terschelling. De vleesprijzen werden gewonnen door Fred Fiege (Terschelling), Gorrie Lambregts (Terschelling), Lykle Bokma en Erik Alkema.

De uitslag:

G. Lambregts Terschelling (10) 1. 4. 5. 13. 20. 22.

Sjoerd en Rutger Zwart (4) 2. 16.

Fred Fiege Terschelling. (6) 3. 6. 12. 21. 23.

Lykle Bokma (10) 7. 10. 18. 19. 24.

Erik Alkema (6) 8. 14. 17.

Jackie Smit Vlieland (6) 9. 11. 15.

De eindstand van de Sponsor Fond Vluchten word zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

|Doorsturen

Gorrie Lambregts’ 628 grote winnaar op Fondvlucht Lorris Jan Hoogland winnaar Duiven Jonge-Duiven (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6147

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.